สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • กำลังแรงงาน
               - โครงสร้างกำลังแรงงาน
               - ผู้อยู่ในกำลังแรงงานตามอายุ
               - ผู้อยู่ในกำลังแรงงานตามภาค

  • ภาวะการทำงาน
               - ลักษณะการทำงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
               - ลักษณะอาชีพ
               - ลักษณะระดับการศึกษาที่สำเร็จ
               - ลักษณะสถานภาพการทำงาน

  • ภาวะการว่างงาน
               - ระดับการศึกษาของผู้ว่างงาน

  • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
  • ปัญหาและอุปสรรคในการทำงา
  • การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-013-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

Pocketbook

86

แจกฟรี

-

 

.