สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   
  นำเสนอข้อมูลในระดับภาค และจังหวัด
        กำลังแรงงาน
          - โครงสร้างกำลังแรงงานของประชากร
          - สัดส่วนกำลังแรงงาน
          - กำลังแรงงานตามกลุ่มอายุ
          - กำลังแรงงานตามภาค

          ภาวะการทำงาน


          - ลักษณะทางเศรษฐกิจ
          - ลักษณะอาชีพ
          - ลักษณะระดับการศึกษาที่สำเร็จ
          - ลักษณะสถานภาพการทำงาน/ชั่วโมงทำงาน

          ภาวะการว่างงาน
          - การว่างงานตามภาค/กลุ่มอายุ
          - ประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงาน
         
           การสำรวจการเคลื่อนย้ายแรงงาน

           ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
 
 
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-013-B-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553

-
Pocket book
91
แจกฟรี
-