สรุปผลที่สำคัญการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2554


กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร   21.5  x 29.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • จำนวนสถานภาพแรงงานของประชากร
  • จำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อายุของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • ค่าจ้างหรือเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-046-F-54-00-000-000-B
S2-046-B-54-00-000-000-T

2554
2554

-
-

เอกสาร
Pocket book

94
40

150
แจกฟรี

22