สรุปผลที่สำคัญสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน)

กำหนดการออกหนังสือ  : ทุก 5 ปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • จำนวนของสถานประกอบการ
  • ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน)
  • รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
  • รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
  • การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น
  • คนทำงานและลูกจ้าง
  • การขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E1-016-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

-

Pocketbook

48

แจกฟรี

-

 

.