สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 5 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  21.5  x 29.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/ อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • จำนวนสถานประกอบการ
  • ขนาดของสถานประกอบการ
  • รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
  • รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
  • การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ
  • คนทำงานและลูกจ้าง
  • การขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E1-016-F-55-00-000-000-B
E1-016-C-55-00-000-000-B
E1-016-F-55-00-000-R01-B
E1-016-F-55-00-000-R02-B
E1-016-C-55-00-000-R02-B
E1-016-F-55-00-000-R03-B
E1-016-C-55-00-000-R03-B
E1-016-F-55-00-000-R04-B
E1-016-C-55-00-000-R04-B
E1-016-F-55-00-000-R05-B
E1-016-C-55-00-000-R05-B
E1-016-F-55-00-000-R06-B
E1-016-F-55-00-000-R06-B

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

ทั่วราชฯ
ทั่วราชฯ
กทม.
ปริมณฑล
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาค ต/น
ภาค ต/น
ภาคใต้
ภาคใต้

เอกสาร
CD-ROM
เอกสาร
เอกสาร
CD-ROM
เอกสาร
CD-ROM
เอกสาร
CD-ROM
เอกสาร
CD-ROM
เอกสาร
CD-ROM

510
-
140
469
-
462
-
455
-
459
-
498
-

550
200
230
550
200
550
200
550
200
550
200
550
200

58
16
38
58
16
58
16
58
16
58
16
58
16

 

.