ตัวชี้วัดแรงงาน พ.ศ. 2550 - 2554

กำหนดการออกหนังสือ  : ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลรวบรวมตัวชี้วัดจากผลสำมะโน/สำรวจ

  • อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
  • อัตราการมีงานทำต่อประชากร
  • ร้อยละของผู้ทำงานตามภาคทางเศรษฐกิจ
  • อัตราการทำงานแบบไม่เต็มเวลา
  • สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

T4-012-F-50-54-000-000-T

พ.ศ. 2550-2554

-
Pocketbook
25
250
22