เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  20.5 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค    

  • เศรษฐกิจมหภาค
  • ขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • ประชากรและเคหะ
  • แรงงาน
  • การศึกษา
  • การสาธารณสุข
  • สถิติสังคมอื่น ๆ

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

T4-002-F-55-00-000-000-B

พ.ศ. 2555

-

Pocket book

125

150

22

 

.