รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2554 ระดับจังหวัด

กำหนดการออกหนังสือ  : ทุก 3 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • ประชากรและครัวเรือน
  • ลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
  • ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ และหนี้สินต่อรายได้
  • การกระจายรายได้ของครัวเรือน

       - การแบ่งชั้นของรายได้
       - รายได้และหนี้สินตามกลุ่มควินไทล์รายได้ประจำ
       - ลักษณะสำคัญของครัวเรือนตามกลุ่มควินไทล์ของรายได้ประจำ

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E3-007-F-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

ระดับจังหวัด

เอกสาร

  135

250

38