สรุปผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ประจำ
ขนาดรูปเล่ม Pocket book    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • การใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต
  • จำนวนผู้มีโทรศัพท์มือถือ
  • การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

       - ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       - จำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
       - ประเภทของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือน
       - ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตของครัวเรือน

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

I2-002-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

ทั่วราชฯ

Pocketbook

55แจกฟรี


-