สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2554


กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  21.0  x 29.5  ซม
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • สถานการณ์สุขภาพของประชากร
  • การเจ็บป่วย
               - การเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลรอบ 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
               - การเจ็บป่วยที่ต้องนอนรักษาในสถานพยาบาลรอบ 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
               - การรักษาพยาบาลของผู้ป่วย
  • การรับบริการสาธารณสุข
  • ค่าใช้จ่ายและพาหนะ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-021-F-54-00-000-000-B
S2-021-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

-
-

เอกสาร
Pocketbook

135
36

220
แจกฟรี

38
-