การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ขนาดรูปเล่ม Pocket book    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • สถานภาพแรงงานของประชากร
  • จำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อายุของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบ และนอกระบบ
  • ค่าจ้างหรือเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-046-F-55-00-000-000-B

S2-046-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

ทั่วราชฯ

-
เอกสาร

Pocket book

90

18

150

แจกฟรี

22

-