การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 5 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.5 x 29.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการและหมู่ย่อยอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • การเปรียบเทียบการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ความคิดเห็นของสถานประกอบการ

 

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-031-F-52-00-000-000-B

E2-031-B-52-00-000-000-T

E2-031-F-52-00-000-R01-B

E2-031-F-52-00-000-R02-B

E2-031-F-52-00-000-R03-B

E2-031-F-52-00-000-R04-B

E2-031-F-52-00-000-R05-B

E2-031-F-52-00-000-R06-B

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

ทั่วราชฯ

ทั่วราชฯ

กรุงเทพฯ

ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค ต/อ

ภาคใต้

เอกสาร

Pocket book

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

200

73

197

197

196

199

198

196

 

300

แจกฟรี

300

300

300

300

300

300

38

-

38

38

38

38

38

38