การสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ขนาดรูปเล่ม Pocket book    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/ อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค    

  • ค่าตอบแทนของพนักงานประจำ
  • สิทธิการลาพักผ่อนของพนักงานโดยได้รับเงินเดือน
  • สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล /ประกันสุขภาพ
  • สวัสดิการอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจดให้แก่พนักงาน
  • การปรับอัตราเงินเดือนและ/หรือเงินเพิ่ม
  • ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ

     

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-016-F-54-00-000-000-B
E2-016-B-54-00-000-000-T
E2-016-C-54-00-000-000-B

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

-
-
-

เอกสาร
Pocket book
CD-ROM
70
30
70

150
แจกฟรี
200

22
-
16

 

.