รายงานการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
    • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
    • คุณลักษณะของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามรถ
    • หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
    • ประเภทงานที่ผู้ว่างงานต้องการทำและความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
    • สาเหตุของผู้ที่ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-050-F-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

-

เอกสาร

84

150

22