การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 3 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ขนาดรูปเล่ม Pocket book    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ   

  • การประกอบกิจทางศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักคำสอนทางศาสนา
  • ความเคร่งศาสนา และการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา
  • การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม
  • การมีคุณธรรม-จริยธรรม
  • สุขภาพกาย/สุขภาพใจและการให้เวลาแก่สมาชิกในครอบครับ
  • ค่านิยมของวัยรุ่น

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-077-F-54-00-000-000-B

S2-077-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

-

-

เอกสาร

Pocket book

196

27

280

แจกฟรี

38

-
 

.