การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  20.5 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค    

 • จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
 •         - จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่
          - จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง

 • ประเภทของสิ่งก่อสร้าง
 • จำนวนอาคารและพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง
 •         - สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
          - สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน

   

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E3-025-F-54-00-000-000-B

พ.ศ. 2554

-

เอกสาร

217

250

38

 

.