bookสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 5 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  21.5  x 29.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/ อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • จำนวนสถานประกอบการ
  • ขนาดของสถานประกอบการ
  • รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
  • รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
  • การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ
  • คนทำงานและลูกจ้าง
  • การขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E1-016-F-55-00-000-R01-B
E1-016-F-55-00-000-R02-B
E1-016-F-55-00-000-R03-B
E1-016-F-55-00-000-R04-B
E1-016-F-55-00-000-R06-B

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

กทม.
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้

เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร

140
469
462
455
498

230
550
550
550
550

38
58
58
58
58