การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553


กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม   21.0  x 29.5  ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการธุรกิจ
  • ข้อมูลสถิติที่สำคัญจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการและหมวดธุรกิจ
  • การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาค
  • ข้อมูลการดำเนินกิจการจำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ
  • ข้อมูลการดำเนินกิจการจำแนกตามประเภทธุรกิจ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-006-F-53-00-000-000-B
E2-006-F-53-00-000-R01-B
E2-006-F-53-00-000-R02-B
E2-006-F-53-00-000-R03-B
E2-006-F-53-00-000-R04-B
E2-006-F-53-00-000-R05-B
E2-006-F-53-00-000-R06-B

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

ทั่วราช ฯ
กทม.
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาค ต/น
ภาคใต้

เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร

166
160
158
158
156
159
156

250
250
250
250
250
250
250

38
38
38
38
38
38
38