การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2551

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 5 ปี

ขนาดรูปเล่ม : 21.0 x 29.5 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร รายภาค
  • ลักษณะที่สำคัญของผู้ถือครองทำการเกษตร
  • เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
  • การใช้ปุ๋ยและการป้องกัน / กำจัดศัตรูพืช
  • รายได้และหนี้สินของครัวเรือน

 

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-015-F-51-00-000-000-B

E2-015-F-51-00-000-R03-B

E2-015-F-51-00-000-R04-B

E2-015-F-51-00-000-R05-B

E2-015-F-51-00-000-R06-B

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

ทั่วราชอาณาจักร

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค ต/อ

ภาคใต้

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

150

160

150

162

160

270

270

270

270

270

16

16

16

16

16