รายงานผลล่วงหน้าสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 10 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  20.5 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค    

 • ลักษณะทางประชากร
 • ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
 • การย้ายถิ่น
 • ลักษณะของครัวเรือน
 • ประเภทและลักษณะของที่อยู่อาศัย
  •  

  รหัสเอกสาร
  ไตรมาส/เดือน/ปี
  ภาค/จังหวัด
  รูปแบบ
  จำนวนหน้า
  ราคา/บาท
  ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

  SI-001-A-53-00-000-000-B

  พ.ศ. 2553

  -

  เอกสาร

  150

  200

  38

   

  .