bookสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  : ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
  • การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การชำระและรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
  • บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน/ช่วยเหลือด้านไอซีที
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

I2-001-F-55-00-000-000-B
I2-001-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

ทั่วราชฯ
-

เอกสาร Pocket book


188
49

280
แจกฟรี

38 -