bookสรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร   :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • กำลังแรงงาน
  • ภาวะการทำงาน
  • ภาวะการว่างงาน
  • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงาน
  • ปัญหาในการทำงาน
  • การใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  • ตัวชี้วัดแรงงานที่สำคัญ พ.ศ. 2551-2555
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-013-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

ทั่วราชฯ

Pocket book

90

แจกฟรี

-