การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2557


กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     : 21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   
  นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค

  1. การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด

  • การเดินทางและลักษณะการเดินทาง
  • จำนวนครั้ง/ทริปที่เดินทางท่องเที่ยวในรอบปี 2556
  • วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว
  • กิจกรรมที่ทำระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

  2. การจัดการเดินทาง

  • ผู้ร่วมเดินทาง ผู้ตัดสินใจเลือกการเดินทาง และลักษณะการจัดการเดินทาง
  • การหาข้อมูลข่าวสารสำหรับการเดินทาง
  • พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

  3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  4. การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
  5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว

  • การวางแผน/จัดสรรเงินสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
  • การรับรู้/ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”
  • ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-023-F-57-00-000-000-T

พ.ศ. 2557
-
เอกสาร

295

300

38