bookการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21 X 29 ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
  • คุณลักษณะของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามรถ
  • หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
  • การได้รับการพัฒนาตามจำนวนหลักสูตร
  • สาเหตุของผู้ที่ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-001-F-56-00-000-000-B

พ.ศ. 2556

-

เอกสาร

86

200

22