การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
    นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • ลักษณะด้านประชากร
  • ประเภทและทิศทางการย้ายถิ่น
  • เหตุผลของการย้ายถิ่น
  • การส่งเงิน หรือสิ่งของ ของผู้ย้ายถิ่น การรับเงิน หรือสิ่งของ ของผู้ย้ายถิ่น

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-001-F-56-00-000-000-B

ไตรมาส 1/ 2557

-
เอกสาร

114

200

22