สรุปผลที่สำคัญผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ          : ไทย

   
  นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
 • ลักษณะทั่วไป
      - ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามกลุ่ม อายุและเพศ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ เขตการปกครอง
 • ลักษณะการทำงานที่สำคัญ
     - ผู้ทำงานด้าน ICT จำแนกตามสถานภาพการทำงาน กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ชั่วโมงการทำงาน ต่อสัปดาห์ อุตสาหกรรมด้าน ICT
      - ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของผู้จ้างด้าน ICT
 •    - ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้างทำงานด้าน ICT จำแนกตามอุตสาหกรรมด้าน ICT
  รายละเอียดที่จัดพิมพ์
  รหัสเอกสาร
  ไตรมาส/เดือน/ปี
  ภาค/จังหวัด
  รูปแบบ
  จำนวนหน้า
  ราคา/บาท
  ค่าส่ง/บาท

  I3-001-B-56-00-000-000-T

  พ.ศ. 2556

  -
  เอกสาร

  29

  แจกฟรี

  -