สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ          : ไทย

   

 

 • นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • รายได้ของครัวเรือน (ปี 2556)
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ปี 2556)
  • หนี้สินของครัวเรือน (ปี 2556)
  • ครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบ และนอกระบบ (ปี 2556)
  • จำนวนหนี้สินในระบบ และนอกระบบ จำแนกตามวัตถุประสงค์ (ปี 2556)
  • การเข้าถึงแหล่งเงินกู้หลัก (ปี 2556)
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน รายภาค (ปี 2556)
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพ) (ปี 2556)
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ (ปี 2547-2556)
  • การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของนครัวเรือน (ปี 2554-2556)
  • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของครัวเรือน (ปี 2551-2556)
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

E2-001-B-56-00-000-000-T

2556

-

เอกสาร

33

แจกฟรี

-