สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
    นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น
  • - จำแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน ประเภทและทิศทางการย้ายถิ่น การแสการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นสุทธิ เหตุผลของการย้ายถิ่น

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-001-B-56-00-000-000-T

พ.ศ. 2556

-
เอกสาร

24

แจกฟรี

-