bookการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ : รายปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

    - การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด
    - การจัดการเดินทาง
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    - การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
    - ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-023-F-53-00-000-000-T
S2-023-F-54-00-000-000-T
S2-023-F-55-00-000-000-T
S2-023-F-56-00-000-000-T

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556<
ทั่วราช
ทั่วราช
ทั่วราช
ทั่วราช
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
217
184
233
315
300
300
300
400
38
38
38
38