bookการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ   ทุกปี 
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     :  21.0 X 29.5 ซม. 
ภาษาที่นำเสนอ           :  ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
  • คุณลักษณะของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามรถ
  • หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
  • ประเภทงานที่ผู้ว่างงานต้องการทำและความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
  • สาเหตุของผู้ที่ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-050-F-56-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

-

เอกสาร

86

150

22