bookการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21 X 29 ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูล

  • ลักษณะด้านประชากร
  • ประเภทและทิศทางการ
  • เหตุผลของการย้ายถิ่น
  • การส่งเงิน หรือสิ่งของ ของผู้ย้ายถิ่น
  • การรับเงินหรือสิ่งของ ของผู้ย้ายถิ่น
  • การมีชื่อในทะเบียนบ้าน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-001-F-55-00-000-000-B

พ.ศ. 2555

-

เอกสาร

156

250

38