bookการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร

กำหนดการออกหนังสือ :  รายไตมาส
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ลักษณะของกำลังแรงงาน
  • การมีส่วนร่วม ในกำลังแรงงาน
  • กำลังแรงงานที่เป็นผู้มีงานทำ
  • การว่างงาน
  • ลักษณะของกำลังแรงงานที่ว่างงาน
  • ชั่วโมงทำงาน
  • ค่าจ้างและเงินเดือน
  • ผลประโยชน์เพิ่มเติม
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-013-F-52-00-Q04-000-B
S2-013-F-53-00-Q01-000-B
S2-013-F-53-00-Q02-000-B
S2-013-F-53-00-Q03-000-B
S2-013-F-53-00-Q04-000-B
S2-013-F-54-00-Q01-000-B
S2-013-F-54-00-Q02-000-B
S2-013-F-54-00-Q03-000-B
S2-013-F-54-00-Q04-000-B
S2-013-F-55-00-Q01-000-B
S2-013-F-55-00-Q02-000-B
S2-013-F-55-00-Q03-000-B
S2-013-F-55-00-Q04-000-B
S2-013-F-56-00-Q01-000-B

ไตรมาส 4/ 2552
ไตรมาส 1/ 2553
ไตรมาส 2/ 2553
ไตรมาส 3/ 2553
ไตรมาส 4/ 2553
ไตรมาส 1/ 2554
ไตรมาส 2/ 2554
ไตรมาส 3/ 2554
ไตรมาส 4/ 2554
ไตรมาส 1/ 2555
ไตรมาส 2/ 2555
ไตรมาส 3/ 2555
ไตรมาส 4/ 2555
ไตรมาส 1/ 2556

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร

274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
280
280
280

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38