bookสรุปผลที่สำคัญการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร   :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
  • เขตการปกครองและภาค
  • ลักษณะของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
  • กลุ่มอายุ
  • ระดับการศึกษา  
  • หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
  • สาเหตุที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-050-B-56-00-000-000-T

พ.ศ. 2556

-

Pocket book

30

แจกฟรี

-