bookการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ :  -
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   :  ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • โภชนาการ
  • สุขภาพของเด็ก
  • น้ำและสุขาภิบาล
  • อนามัยเจริญพันธ
  • พัฒนาการของเด็ก
  • การรู้หนังสือและการศึกษา
  • การคุ้มครองเด็ก
  • เอชไอวี/โรคเอดส์ และเด็กกำพร้า
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-048-F-55-00-000-000-T S2-048-B-55-00-000-000-B

2555
2555

-
-

เอกสาร
เอกสาร

235
14

แจกฟรี
แจกฟรี

-
-