bookการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ลักษณะของกำลังแรงงาน
  • การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
  • กำลังแรงงานที่เป็นผู้มีงานทำ
  • การว่างงาน
  • ลักษณะของกำลังแรงงานที่ว่างงาน
  • ชั่วโมงทำงาน
  • ค่าจ้างและเงินเดือน
  • ผลประโยชน์เพิ่มเติม
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-013-F-57-00-Q01-000-B
S2-013-F-57-00-Q02-000-B

ไตรมาส 1/ 2557
ไตรมาส 2/ 2557
-
-
เอกสาร
เอกสาร
259
259
350
350
38
38