bookการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กำหนดการออกหนังสือ :  -
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • สุขภาพจิตคนไทย ตามลักษณะประชากร
  • สุขภาพจิตคนไทย ตาม โครงสร้างกำลังแรงงาน
  • สุขภาพจิตของผู้มีงานทำ
  • สุขภาพจิตของผู้ว่างงาน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-075-B-57-00-M02-000-T

กุมภาพันธ์ 2557

-

เอกสาร

33

แจกฟรี

-