การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย สิงหาคม พ.ศ. 2557


กำหนดการออกหนังสือ :  ไม่เป็นประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     : 14.5 x 21.0 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
    นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ
    • สุขภาพจิตคนไทย ตามลักษณะประชากร
    • สุขภาพจิตคนไทย ตามโครงสร้างกำลังแรงงาน
    • สุขภาพจิตของผู้มีงานทำ
    • สุขภาพจิตของผู้ว่างงาน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-075-B-57-00-M02-000-T
S2-075-B-57-00-M05-000-T
S2-075-B-57-00-M07-000-T
S2-075-B-57-00-M08-000-T

กุมภาพันธ์ 2557
พฤษภาคม 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557

-
-
-
-

เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร

33
32
33
29

แจกฟรี
แจกฟรี
แจกฟรี
แจกฟรี

-
-
-
-