การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2557


กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     : 21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค

 • สถานภาพแรงงานของประชากร
 • จำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • อายุของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • ระดับการศึกษาที่สำเร็จของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • สถานภาพการทำงานของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • ค่าจ้างหรือเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ
 • แรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน
 • วิธีการรักษาและการใช้สวัสดิการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบ
 • ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง (ลงทะเบียน)
S2-046-F-57-00-000-000-B

2557

-

เอกสาร

80

200

22