การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • สถานการณ์สุขภาพของประชากร
  • การเจ็บป่วย
  • การรับบริการสาธารณสุข
  • ค่าใช้จ่ายและค่าพาหนะ
  • การใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ของประชากร

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-021-F-56-00-000-000-B

2556

-

เอกสาร

130

200

28

 

.