สรุปผลที่สำคัญการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

  นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ

 • สถานภาพการทำงานของผู้สูงอายุที่ทำงาน
 • สถานภาพสมรสของผู้สูงอายุที่ทำงาน
 • อาชีพของผู้สูงอายุที่ทำงาน
 • อุตสาหกรรมของผู้สูงอายุที่ทำงาน
 • ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้สูงอายุที่ทำงาน
 • ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของผู้สูงอายุที่ทำงาน
 • ค่าจ้างหรือเงินเดือนของผู้สูงอายุที่ทำงาน
 • การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน
 • วิธีการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่ทำงาน
 • การใช้สวัสดิการในการเบิกจายค่ารักษาพยาบาล
 • ปัญหาของผู้สูงอายุที่ทำงาน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
I2-001-B-56-00-000-000-B
2556
-
เอกสาร
43
แจกฟรี
-