การสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ลักษณะที่สำคัญของข้าราชการ ปี 2553
  • รายได้ของครอบครัวข้าราชการ ปี 2553
  • ค่าใช้จ่ายของครอบครัวข้าราชการ ปี 2553
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อการสะสมทุนและเงินออมปี 2553
  • ร้อยละของครอบครัวข้าราชการที่มีหนี้ ปี 2553
  • การเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของการมีหนี้ปี 2549- 2553
  • การมีและการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-012-B-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553

 

-

 

Pocket book

57

แจกฟรี

-