bookแผ่นพับ สถิติพื้นฐานบอกสถานการณ์ประเทศ พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  -
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  13 x 24 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ          : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
 • - จำนวนประชากร
  - อัตราการว่างงานของประชากร (รายเดือน) พ.ศ. 2554-255
  - ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้างรัฐบาลสูงกว่าลูกจ้างเอกชน
  - จำนวนผู้มีงานทำและจำนวนผู้ว่างงาน
  - แผนที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนในแต่ละจังหวัด
  - จำนวนสถานประกอบการแบะจำนวนคนทำงาน
 • รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และจำนวนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T4-013-F-56-00-000-000-T

พ.ศ. 2556
-
เอกสารแจกฟรี

8

-
-