สรุปผลที่สำคัญผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554


กำหนดการออกหนังสือ  : ทุกปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ผู้ทำงานด้าน  ICT จำแนกตาม กลุ่มอายุและเพศ
  • ผู้ทำงานด้าน  ICT จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ
  • ผู้ทำงานด้าน  ICT จำแนกตามเขตการปกครอง
  • ผู้ทำงานด้าน  ICT จำแนกตามสถานภาพการทำงาน
  • ผู้ทำงานด้าน  ICT จำแนกตามกลุ่มทางเศรษฐกิจ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

I3-001-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

Pocket book

25

แจกฟรี

-