สรุปผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ชนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.0 ซม

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • โครงสร้างของประชากร
  • ลักษณะของประชากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               - จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต

               - เพศและอายุุของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต

               - ระดับการศึกษาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต

               - อุตสาหกรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต

               - ค่าใช้จ่ายในการใช้อิเนเตอร์เน็ต

  • ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ที่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต

               - เพศและกลุ่มอายุ

               - ระดับการศึกษา

               -สถานภาพการทำงาน

               - ประเภทสินค้าและบริการที่เคยจองหรือซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

I2-002-F-53-00-000-000-B

I2-002-B-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553

-

-

เอกสาร

Pocket book

198

67

300

แจกฟรี

38

-