bookสรุปผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • การใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต

         - เพศและอายุของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
         - ระดับการศึกษาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
         - อาชีพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต

  • จำนวนผู้มีโทรศัพท์มือถือ
  • การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

         - จำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
         - ประเภทของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือน
         - ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตของครัวเรือน

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

I2-002-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

Pocketbook

67

แจกฟรี

-