การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  20.5 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค    

  • นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
  • การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การชำระและรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
  • บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

I2-001-F-54-00-000-000-B

พ.ศ. 2554

-

เอกสาร

187

280

38

 

.