หนังสือ ICTเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลสถิติที่สำคัญ ๆ จากสสช เป็นหลักและข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ

 • มีการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคต่าง ๆ
 • การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศกับเศรษฐกิจของประเทศ
 • - สิทธิบัตร
  - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  - การขยายตัวของตลาดสินค้า  ICT
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านสังคม
 • - การใช้ ICT เพื่อการศึกษา
  - การใช้ ICT เพื่อการทำงาน
  - การใช้ ICT เพื่อการบริหารงานภาครัฐ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

I4-001-F-54-00-000-000-B

2554

-

CD-Rom

102

200

16