สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.0 ซม

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
  • การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การชำระและรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
  • ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน/ช่วยเหลือด้านไอซีทีในสถานประกอบการ

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

I2-001-F-53-00-000-000-B

I2-001-B-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553

-

-

เอกสาร

Pocket book

176

65

280

แจกฟรี

38

-
 

.