ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555


กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 X 21 ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

 

   
นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค
 • การพัฒนาด้าน ICT
 • ตัวชี้วัดที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • - โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือนและประชากร
  - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ
  - การผลิตสินค้า/บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำเข้าและส่งออก
  - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบการศึกษา
  - สรุปตัวชี้วัดสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ตัวชี้วัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การจัดอันดับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 รายละเอียดการจัดพิมพ์

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

I4-001-F-55-00-000-000-B

2555

-

เอกสาร

103

200

22