สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ รายไตรมาส
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
 • การใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
 • - เพศและอายุของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - ระดับการศึกษาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
  - อาชีพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
 • จำนวนผู้มีโทรศัพท์มือถือ
 • การมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
 • - จำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
  - ประเภทของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในครัวเรือน
  - ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตของครัวเรือน
  รายละเอียดที่จัดพิมพ์
  รหัสเอกสาร
  ไตรมาส/เดือน/ปี
  ภาค/จังหวัด
  รูปแบบ
  จำนวนหน้า
  ราคา/บาท
  ค่าส่ง/บาท
  I2-002-F-55-00-000-000-B

  พ.ศ. 2555

  -
  เอกสาร
  200
  300
  38